โปรแกรมรับรองการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออกพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออกพื้นที่
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
ในห้วงเวลาตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

       ขั้นตอนการทำงาน
   1.ผู้ขอเข้าใช้โดย ใช้รหัสประชาชน แล้วกรอกแบบคำขอ
   2.ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกอนุญาต
   3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และนำเสนอท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
   4.ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ลงนาม และอนุญาตในระบบ
   5.ผู้ขอปริ้นหนังสือรับรอง ผ่านหน้าเว๊บไซต์ ในเมนู รายงานหนังสือรับรอง


วิดิโอการใช้งาน ( สำหรับผู้ขอ )
วิดิโอการใช้งาน ( สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา )
วิดิโอการใช้งาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา )